Regulamin

Niniejszy dokument opisuje zasady korzystania ze strony internetowej https://www.ksiegaimion.com

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z regulaminem, w każdej chwili możesz skontaktować się z administratorem strony, korzystając z formularza kontaktowego na stronie kontaktowej.

Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Administrator – firma „RenardNET Tomasz Zaręba”, Orzechówka 9, 26-010 Bodzentyn, NIP: 6572454716.
 2. Strona – strona internetowa dostępna pod adresem https://www.ksiegaimion.com
 3. Użytkownik – każdy podmiot, który korzysta ze Strony.

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Stronę, której operatorem jest Administrator.
 2. Administrator udostępnia Stronę Użytkownikowi do bezpłatnego korzystania. Korzystając ze Strony, Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania obowiązującego w Polsce prawa oraz postanowień niniejszego regulaminu.
 3. Użytkownik może korzystać ze Strony wyłącznie w celu zapoznania się z informacjami na niej zawartymi oraz w celu zakupu wybranych towarów i usług oferowanych na Stronie.
 4. Użytkownik nie może wykorzystywać Strony w sposób niezgodny z prawem, niezgodny z niniejszym regulaminem oraz mający negatywny wpływ na pracę Strony lub innych Użytkowników.

Prawa autorskie

 1. Zawartość Strony chroniona jest prawem autorskim. Prawa do wszystkich materiałów zamieszczonych na Stronie zastrzeżone są na rzecz Administratora oraz firm i osób uprawnionych.
 2. Żadna część Strony nie może być powielana lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób bez zgody Administratora.
 3. Naruszenie licencji i praw autorskich przez Użytkownika skutkuje odpowiedzialnością prawną określoną w szczególności w przepisach ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, przepisach prawa prasowego lub przepisach kodeksu cywilnego.

Ograniczenie odpowiedzialności

 1. Użytkownicy korzystają ze Strony na własną odpowiedzialność.
 2. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji uzyskanych za pośrednictwem Strony a w szczególności za konsekwencje podjętych na ich podstawie decyzji.
 3. Administrator dokłada wszelkich starań mających na celu zapewnienie prawidłowego i nieprzerwanego funkcjonowania Strony. Administrator stara się w jak największym stopniu ograniczyć negatywne skutki zaistniałych problemów technicznych. Administrator nie udziela żadnych gwarancji i nie zapewnia, że działalność Strony przebiegać będzie bez awarii i przerw leżących po stronie sprzętu lub oprogramowania.

Postanowienia końcowe

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian i modyfikacji niniejszego regulaminu.
 2. Wszelkie spory wynikające ze świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora na podstawie niniejszego regulaminu podlegają jurysdykcji sądów polskich.
 3. W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt korzystając z formularza na stronie kontaktowej.
Serwis korzysta z ciasteczek jak to opisano w polityce prywatności.